Ceny poštovného

 Odber noviniek

 Ochrana osobných údajov

 Reklamačný formulár

 Alternatívne riešenie sporov

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Benatti spol. s r.o., so sídlom Družstevný rad 11, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 660 549, IČ DPH: SK2023083260, zapísaná v OR Nitra, vložka č. : 27150/N, prevádzka Sv.Štefana 7, 943 01 Štúrovo, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ obchodu benatti.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke obchodu benatti.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v obchode benatti, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Objednávanie tovaru je možné týmito spôsobmi :

a. Osobne
b. Telefonicky
c. E-mailom
d. Cez www-stránku :

d1. Neregistrovaný zákazník môže vstúpiť do maloobchodu (ONLINE SHOP) a prezerať jednotlivé položky, objednávanie je voľne prístupné. Bez akéhokoľvek obmedzenia a predchádzajúcej registrácie môže prechádzať jednotlivými tovarovými skupinami, vkladať požadovaný tovar do košíka a vytvoriť objednávku. Až pri spracovávaní objednávky bude vyzvaný k doplneniu svojich identifikačných údajov. Pri odbere týmto spôsobom požadujeme platbu v hotovosti (dobierka), ku ktorej bude ponúknutá skrátená verzia registrácie, ktorá je dostatočná na vytvorenie platobného dokladu. V prípade požiadavky platby iným spôsobom ako v hotovosti je potrebné vyplniť formulár Registrácie.

d2. Registrovaný zákazník (živnostník, podnikateľský subjekt - kto vlastní maloobchodnú predajňu, alebo prevádzkuje e-shop s detským oblečením) je zákazník, ktorý v prípade záujmu o väčší odber tovaru vyplnil príslušné údaje v registračnom formulári Registrácie. 

4. Registrácia veľkoodberateľov

Pri registrácii obchodnik je povinný uviesť svoje IČO. Po následnom overení  IČO a predmetu podnikania bude zaradený do štátusu "Registrovaný odberateľ". Môže nás kontaktovať aj telefonicky, alebo pomocou e-mailu. Vykonaním registrácie obchodník potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu.

Povinnosti Registrovaného zákazníka :

- Registrovaný zákazník (firma) a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo jednoducho odvoditeľné z ich iných dostupných údajov. Tiež sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa k nim nedostala iná (nepovolaná) osoba. Najmä je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Registrovaný zákazník a ním poverená fyzická osoba.

- Registrovaný zákazník je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny prístup, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Prevádzkovateľa obchodu o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.

Registrovaný zákazník (živnostník, podnikateľský subjekt - kto vlastní maloobchodnú predajňu, alebo prevádzkuje e-shop s detským oblečením) môže využívať našu službu:e-shop pre veľkoodberateľov, objednať tovar za veľkoobchodné ceny.

Registrovaný obchodník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.benatti.sk v časti "Zmena údajov".

Registráciou ďalej kupujúci obchodník udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách, novinkách prevádzkovateľa použitím "Odber noviniek". Údaje (e-mailová adresa) sú dôverné a sú chránené zákonom o ochrane spotrebiteľov. Prevádzkovateľ obchodu, nikdy, za žiadnych okolností ich neposkytne tretej osobe. Odhlásiť sa kedykoľvek, jedným kliknutím tu.

5. Platba sa realizuje nasledovnými spôsobmi :

a. Hotovosť
b. Dobierka - účtujeme poštovné podľa skutočne vynaložených nákladov podľa aktuálnej tarify Slovenskej Pošty.
c. Predfaktúra - podľa konkrétnych obchodných podmienok daného zákazníka.
d. Faktúra - podľa konkrétnych obchodných podmienok daného zákazníka.

Neuhradené faktúry : Ak kupujúci (živnosťník, podnikateľský subjekt) neuhradí faktúru do dátumu splatnosti, je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, tj. úrokovú sadzbu ECB + 9 % (percentuálnych bodov) ročne.

Zároveň predávajúci má automaticky nárok na jednorazové finančné odškodnenie vo výške 40 EUR za faktúru v omeškaní. Táto výška je paušálna, t.j. za každú omeškanú úhradu faktúry predávajúci môže od dlžníka (kupujúceho) požadovať túto sumu bez ohľadu na dĺžku omeškania a výšku dlžnej sumy.

6. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

7. Doručenie tovaru

a. osobné prevzatie tovaru zákazníkom v sklade v Štúrove .
b. zasielanie zásielkovou službou - Zásielky sú zasielané Slovenskou poštou a spoločnosťou GLS Slovakia, poplatky za poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej Pošty a spoločnosti GLS. Cenník poštovného.

8. Záruka , reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Reklamácia

Pri reklamácii zákazník vyplní reklamačný formulár. Musí tu uviesť druh a počet reklamovaného tovaru, dátum zistenia chyby a jej príznaky, meno a kontakty reklamujúceho. Dodávateľ doplní údaje osoby zodpovednej za riešenie reklamácie, ako aj dátum prevzatia tovaru na reklamáciu. Reklamujúci musí predložiť aj záručný list a /alebo doklad o kúpe tovaru.
Nárok zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru /reklamácia/ musí byť uplatnená do konca záručnej doby. Po uplynutí tejto doby nárok na reklamáciu zaniká.

Reklamačný formulár nájdete tu.

Tlačivo : Reklamačný protokol PDF

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu aj vo svojej prevádzke, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, ak je nutné poslať tovar na posúdenie reklamácie dodávateľovi, alebo výrobcovi, môže sa doba na vybavenie reklamácie predĺžiť, čo bude zo strany predávajúceho oznámené kupujúcemu.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

9. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
» kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť BENATTI si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
» tovar musí byť vrátane záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

b) Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj darovacia zmluva a je potrebné spolu s tovarom vrátiť aj získaný darček.

Tlačivo : Odstúpenie od kúpnej zmluvy PDF

 c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Keď tovar bol objednaný on-line, odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa vzťahuje aj v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho, avšak len v prípade, keď zaplatená suma bola totožná so sumou uvedenou na objednávke.

e) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

11. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ obchodu benatti.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201414078

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, v prípade uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu benatti.sk týmto prehlasuje, že osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle „ Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu benatti.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje  z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 Viac INFO nájdete tu.

12. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji,  § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z., § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami.

Obchodné podmienky sú platné od 27.07.2010 - Upravené v Štúrove, dňa 01.03.2016

Tlačivo : Obchodné podmienky PDF

Informácie uvedené na internetových stránkach spoločnosti Benatti s.r.o. sú chránené autorským právom. Žiadna časť internetových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora rozširovať alebo reprodukovať. - Copyright © 2008-2017 by Benatti.

ÚVOD | HORE